top of page

Combo 4

Đá nóng 90p - làm móng tay, chân 90p

  • 3 hours
  • 781,000 Vietnamese dong
  • Thành phố Phú Quốc

Service Description

Hot stone 90 min Pedicure & manicure 90 min


Contact Details

  • Lotus Spa, Ông Lang, Cửa Dương, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

    +84988992001

    lotusspa.river@gmail.com

bottom of page