top of page

Package 4

Hot stone 90 min - Pedicure & manicure 90 min

  • 3 hr
  • 781,000 Vietnamese dong
  • Thành phố Phú Quốc

Service Description

Hot stone 90 min Pedicure & manicure 90 min


Contact Details

  • Lotus Spa, Ông Lang, Cửa Dương, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam


bottom of page