top of page

Upper Lip / Under Arms / Eyebrows

  • 30 min
  • 150,000 Vietnamese dong
  • Thành phố Phú Quốc

Contact Details

  • Lotus Spa, Ông Lang, Cửa Dương, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam


bottom of page